Általános Szerződési Feltételek

2021-01-16
Általános Szerződési Feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Inter Cars Hungária Kft. (székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B., cg.: 01-09-715340, adószám: 13030083-2-44, a továbbiakban: Szállító) és partnerei (továbbiakban: Partner) között a Szállító által forgalmazott Termékek adásvétele, szállítása tárgyában kötött szerződések rendelkezéseit hivatott szabályozni, azok elválaszthatatlan részét képezi.
Fogalmak:
Partner: a Szállító partnerének tekintendők azon harmadik felek, akik – üzleti tevékenységük körében – a Szállító valamely Telephelyén személyesen kérelmezték a Szállító partnernyilvántartásába való felvételt, az ehhez szükséges valamennyi adataikat a Szállító részére megadták, azok a vevőtörzsben rögzítésre kerültek és a Szállítótól egyedi azonosító számot, ún. vevőkódot kaptak. Amennyiben a Partner több Telephely illetékességi területén rendelkezik telephellyel, fiókteleppel, úgy a Partner Telephelyenként kap vevőkódot.
Telephely: a Szállító mindenkori egységes arculattal bíró telephelyei, melyek földrajzilag behatárolt illetékességi területükön az Inter Cars védjegy alatt, a Szállító nevében és javára Termékek Partnerek részére történő értékesítését, kiszállítását végzik.
Termékek: gépkocsialkatrészek, gumiabroncsok, kenőanyagok, garázsipari berendezések és egyéb a Szállító aktuális termék/árlistájában szereplő valamennyi termék.
Egyedi Szerződés: a Partner Szállító részére meghatározott módon leadott Termék vételére irányuló megrendelése, és annak Szállító általi visszaigazolása, melynek elválaszthatatlan része jelen ÁSZF, illetve a felek ÁSZF-től eltérő rendelkezéseket tartalmazó írásbeli keretmegállapodása, amennyiben ilyen köttetik (Szállítási Keretszerződés). Egyedi szerződésnek minősül továbbá minden a Szállító és a Partner közötti Termékek Szállító általi értékesítésére vonatkozó megállapodása.
1. A Megrendelés folyamata
1.1. A Partner a megrendeléseit személyesen, illetve telefonon a Telephely ügyfélszolgálatán, vagy
elektronikus úton e-mailben, illetve a Szállító https://ic-hu.intercars.eu/ oldalon elérhető webshopján keresztül jogosult leadni. A megrendelésben fel kell tüntetni a rendelni kívánt termékfajtát, mennyiségét, valamint a szállítási címet, amennyiben az eltér a vevőtörzsben rögzítettektől. A Partner a Szállító mindenkori ÁSZF-jét a Termék megrendelésével egy időben fogadja el. Adott vevőkód alatt leadott megrendelést a Partner ellenkező bizonyításáig a vevőkódhoz tartozó Partner megrendeléseként kell tekinteni.
1.2. A megrendelést a Szállító lehetőség szerint a Partner által kért szállítási időpontban teljesíti azzal, hogy a Partner köteles a megrendelését legkésőbb a kért szállítási időpontot megelőző 48 órával korábban a Szállítóval közölni, illetve részére elküldeni. A megrendelés időpontja telefonos, illetve személyes rendelésleadás esetén a megrendelés szóbeli elhangzásának időpontja, webshopon keresztül leadott megrendelés esetén a megrendelés befogadásának, e-mailes megrendelés esetén pedig az e-mail címzett általi elolvasásának időpontja.
1.3. Abban az esetben, ha a Partner által megrendelt termék nincs a Szállító raktárán, úgy a szállítási határidő a Szállító által a Partnerrel közölt szállítási időpont. Amennyiben a Szállító nem tudja a megrendelést a saját raktárkészletéből teljesíteni, és erről a Partnert előzetesen kellő határidőn belül tájékoztatta, úgy a kiszállítás határidejére vonatkozóan a Szállító nem tartozik felelősséggel,
1.4. Több, eltérő Termékre irányuló megrendelés esetén a Szállítónak joga van részletekben, eltérő időpontokban szállítani, amennyiben az 1.2. pontban meghatározott szállítási időpontban valamennyi megrendelt Termék egyszerre nem szállítható ki. Ebben az esetben az egyes szállításokról a Szállító külön Számlát állít ki.
1.5. Amennyiben a megrendelt Termékekből tömeges megrendelés (különösen akciós napokon való rendelés), vagy beszállítói késedelem okán nem áll rendelkezésre elegendő készlet, a Szállító a visszaigazolt megrendelések sorrendjében köteles teljesítésre, a raktári készlet erejéig.
1.6. A Szállító a Partner megrendelésének visszaigazolását telefonon, vagy az
ügyfélszolgálaton felvett megrendelés esetén személyesen, illetve elektronikus úton intézi a Partner felé. A Szállító tájékoztatja a Partnert, hogy a webshopon keresztül leadott megrendelések befogadását igazoló automatikus rendszerüzenet nem minősül a megrendelések visszaigazolásának, elfogadásának.
1.7. Amennyiben a Termék beszerzése a Szállítónak fel nem róható okból lehetetlenné válik, ilyen különösen, de nem kizárólag, ha a Szállító beszállító partnere a Terméket visszahívja, vagy forgalmazását a Szállítóval szemben megszünteti, valamint, ha a megrendelés teljesítése aránytalan nehézséggel, vagy költséggel járna Szállító jogosult az Egyedi Szerződéstől elállni, azaz a megrendelés teljesítése alól mentesülni.
1.8. A leadott és visszaigazolt megrendeléstől a Partner nem jogosult elállni, illetve nem jogosult azt módosítani, kivéve ha az elálláshoz, vagy a módosításhoz a Szállító hozzájárult.
1.9. A Szállító nem köteles a Partner nevében fellépő bármely személy képviseleti jogosultságát vizsgálni, ekként az esetleges álképviselők eljárásával kapcsolatos mindennemű felelősségét a Szállító kizárja.
2. A Termékek szállítása
2.1. A Termék szállítása, a felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában, a Partner kötelezettsége. A Termék Partner általi elszállításának feltétele a Termék teljes vételárának megfizetése. Amennyiben a Partner a szállítás teljesítésére harmadik személy fuvarozót bíz meg, úgy köteles ezen személy részére a szükséges meghatalmazást megadni és a Szállítót a fuvarozó személyéről előzetesen tájékoztatni.
2.2. A Szállító tájékoztatja a Partnert, hogy a Szállítási Keretszerződésben a felek megállapodhatnak arról, hogy a Termékek szállítását a saját logisztikai rendszerében és költségén a Szállító végezze. Amennyiben harmadik személy fuvarozó igénybevétele szükséges a Termék Partnerhez történő szállításához, úgy a Szállító ezen tényről, valamint a szállítás Partnert terhelő költségeiről a Partnert előzetesen írásban tájékoztatja, és – a Partnerrel való megállapodás esetén – intézkedik Termék Partnerhez történő szállítása felől.
2.3. Garázsipari Termékek esetén a Termékek szállításának feltétele a Termékek vételára egy részének előlegként, vagy foglalóként, illetve a Szállító kérése szerint a teljes vételárának Partner általi kifizetése, kivéve, ha a Szállító a Partner előrefizetésétől eltekint. Amennyiben a Partnernek kell a teljesítéssel előljárnia, úgy ezen tényről a Szállító legkésőbb a megrendelés visszaigazolásakor ezen tényről a Partnert tájékoztatja.
2.4. A Szállító – a felek eltérő megállapodásának hiányában – szállítási tevékenységét Magyarország közigazgatási határain belül végzi, ezen belül az egyes Telephelyek működési területe földrajzilag meghatározott.
2.5. Az általánostól eltérő szállítási és/vagy teljesítési körülményekről, igényekről, – ilyen különösen, de nem kizárólag a nehezen megközelíthető szállítási cím, illetve a behajtási engedély kötelezettség, – a Partner köteles Szállítót előzetesen, legkésőbb a szállítás Szállító, vagy megbízott fuvarozója szerinti megkezdéséig, illetve amennyiben a Termék Szállító általi beszerzésére kifejezetten a Partner megrendelésére tekintettel kerülne sor, úgy a megrendeléskor írásban tájékoztatni. Ezen tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó következményekért a felelősség a Partnert terheli. Teljesíthetetlen, vagy aránytalan nehézséggel teljesíthető szállítási feltételek, igények esetén a Szállító a szállítás teljesítését jogkövetkezmények nélkül megtagadhatja, mely esetben a Szállító – döntése alapján –szállítási címként az illetékes Telephely címét tekinti, vagy jogosult az Egyedi Szerződéstől elállni.
3. Teljesítés helye és ideje, a tulajdonjog átszállása
3.1. A Szállító teljesítésének helye a Szállító Telephelye, amennyiben a Terméket a Partner vagy megbízott fuvarozója a Szállító Telephelyén veszi át, egyéb esetekben a teljesítés helye a Partner vevőtörzsében megadott, illetve amennyiben attól eltér, úgy a megrendelésben közölt címe, ahol a Termék Partner részére történő átadása a szállító járműről lerakva történik.
3.2. Partner köteles a Termék jogszabályi előírásoknak megfelelő és biztonságos átvételéhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani. Amennyiben Partner e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Szállító, vagy megbízott fuvarozója a Termék átadását jogosult megtagadni.
3.3. A Partner köteles a megrendelésben, illetve amennyiben attól eltérő, a megrendelés visszaigazolásában közölt időpontban a Termék átvételét haladéktalanul megkezdeni és ésszerű idő alatt elvégezni. Késedelmes átvétel esetén a Partner köteles minden késedelemben töltött nap után késedelmi kötbért fizetni, amelynek összege: a késedelemmel érintett Termékek bruttó vételára 7.1. pontban hivatkozott kamatlábnak megfelelő mértékű része.
3.4. A Szállító tájékoztatja a Partnert, hogy a Termékre vonatkozó tulajdonjogát a Termékek teljes vételárának maradéktalan kifizetéséig fenntartja. A tulajdonjog-fenntartás tényét a Szállító jogosult a hitelbiztosítéki-nyilvántartásba bejegyeztetni, melynek érdekében a Partner a Szállítóval köteles együttműködni. A Partner továbbá tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog-fenntartás a nyilvántartásba vétel hiánya esetén is fennáll.
3.5. A Termékek átvételét Partner a szállítólevél vagy számla aláírásával igazolja, amennyiben a Termékeket a Partner, vagy megbízott fuvarozója a Telephelyen veszi át, úgy a Termékek átvételét a Partner, vagy fuvarozója a Szállító által kiállított átvételi elismervény aláírásával igazolja; a Termékekkel kapcsolatos kárveszély viselése az átvétel helyén és időpontjában száll át a Partnerre. Az aláírás esetleges elmaradása nem jelenti azt, hogy a Termékek átadására nem került volna sor.
3.6. A Partner felelőssége az átvételre jogosult személy jelenlétét az átvételkor biztosítani; ellenkező bizonyításig a Partner által megadott címen a Termékeket átvevő személyt a Partner nevében jogszerűen eljáró, a Termékek átvételére jogosult személynek kell tekinteni. Amennyiben az átvétel Partner által előzetesen ismert időpontjában az átvétel helyén átvételre jogosult személy jelenlétéről a Partner nem gondoskodik, úgy az ismételt kiszállítás költségeit – a 3.3. pontban hivatkozott késedelmi kötbéren felül – köteles a Partner a Szállító részére megtéríteni.
4. Partner ellenőrzési kötelezettsége, kifogás
4.1. A Termék átvételekor a Partner köteles ellenőrizni, hogy a Szállító által átadott Termékek mennyiségi adatai megegyeznek-e a szállítólevélen szereplő adatokkal. Hiány, vagy a csomagolás sérülésének észlelése esetén Partner köteles a kifogását haladéktalanul közölni a Szállító nevében eljáró kiszállító személlyel, vagy fuvarozóval. A kifogást jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melynek a Partner és a Szállító kiszállítója, vagy fuvarozója által aláírt példányát a szállítólevélhez kell csatolni. Ennek elmulasztása a Partner jogvesztésével jár. A kifogás elfogadása esetén, a bizonyíthatóan sérült csomagolású, hiányos terméket a Szállító haladéktalanul kicseréli. A hibás vagy sérült Termék elszállítása a Szállító kötelessége.
4.2. A Partner, illetve megbízott fuvarozója által történő szállítás esetén a Termék átvétele során a Partner, vagy fuvarozója a Telephelyen köteles ellenőrizni, hogy a Szállító által átadott Termék mennyiségi adatai megegyeznek-e a megrendelésben közölt adatokkal. Hiány, vagy a csomagolás sérülésének észlelése esetén, amennyiben azzal a Szállító jelen lévő képviselője is egyetért, a Partner, vagy fuvarozója jogosult a Termék átvételét megtagadni. Ennek elmulasztása a Partner jogvesztésével jár. A kifogás Szállító általi elfogadása esetén a Szállító haladéktalanul kicseréli a hibás terméket.
4.3. Ha a Termékek átadás-átvétele során a Partner külső ismérvek alapján a Termék minőségi hibáját vagy sérülését észleli (nem csomagolási hiba), köteles kifogását a 4.1. szerinti jegyzőkönyvben rögzíteni, illetve a 4.2. pont szerinti átvétel esetén a Szállító képviselőjével közölni.
4.4. A minőségi kifogást tartalmazó jegyzőkönyv Szállító, vagy megbízott fuvarozója által aláírása nem jelenti a kifogás Szállító általi elfogadását.
4.5. A kifogás elbírálását követően, annak Szállító általi elfogadása esetén a Szállító kicseréli a hibás terméket.
4.6. A Termékek fentiek szerinti átvételét követően a Partner mennyiségi kifogást nem támaszthat, illetve olyan hiányról, vagy csomagolásbeli sérülésről sem támaszthat kifogást, melyet az átadás-átvételkor észlelnie kellett volna.
4.7. Az átvételt követően észlelt Termékekkel kapcsolatos minőségi kifogás a Szállító által vállalt jótállási időn belül a Szállító mindenkori jótállási szabályzatában foglaltak szerint, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hibás teljesítésre vonatkozó szabályai szerint érvényesíthető.
4.8. Eseti megállapodás alapján a Szállító általa nem forgalmazott termékek szállítását is vállalhatja a Partner részére, mely esetben a szállítólevél ezen termékeket a Termékektől elkülönítve tartalmazza, és melyekkel kapcsolatban a szállításból eredő felelősségen kívül a szállító semmilyen felelősséget nem vállal.
5. Vételár, kedvezmények
5.1. A Termékek vételára, a megrendelés napján a Szállító árlistájában szereplő vételáron kerül kiszámlázásra. A Szállító által Egyedi Szerződés megkötése során esetlegesen kínált egyedi ár, az árajánlatban foglalt ajánlati kötöttség idejére garantált. A Szállító által akciós napok keretében értékesített Termékek esetén az akciós ár meghatározott készlet erejéig garantált.
5.2. A Szállító által a terméklistában megadott árak az ott jelzett mennyiségi egységekre értendők, azzal, hogy forgalmi adót nem tartalmazzák.
5.3. A Szállító fenntartja azt a jogát, hogy a piaci körülmények megváltozása esetén vagy a vonatkozó jogszabályi előírások módosítása következtében a Termékek árát megváltoztassa, s az árváltoztatást a Partnerrel egyoldalúan szemben érvényesítse.
5.4. A Szállító a Partner számára jogosult a Termékek árlista szerinti vételárából kedvezményt biztosítani (alapkedvezmény, illetve további kedvezmények). A kedvezmény mértékét a Szállító a Partner által ténylegesen teljesített vásárlások értéke, illetve a Partner által a jövőre nézve vállalt vásárlási volumenre tekintettel is megállapíthatja. A kedvezményre a Partner jogot nem formálhat. A Partner tudomásul veszi, hogy egyes a terméklistában megjelölt Termékekre a kedvezmény nem vonatkozik, továbbá nem alkalmazható a Szállító akciós áraival együtt, illetve akciókkal összevonva.
6. Fizetési feltételek
6.1. A Partner köteles a megrendelt Termék vételárát a Szállító számlája ellenében a Szállító általi teljesítéssel egy időben készpénzben a Szállító részére megfizetni, vagy a felek ekkénti megállapodási alapján köteles a Szállító számlája alapján a számlán megjelölt fizetési határidőben a Szállító bankszámlájára történő banki átutalással megfizetni.
6.2. A Szállító fenntartja a jogot, hogy a Partnereket – a vonatkozó jogszabályi kereteken belül – csak készpénzben szolgálja ki, amennyiben az a Partner fizetési képességére, hajlandóságára tekintettel indokolt.
6.3. Amennyiben a Szállító a Partner részére biztosítja az utánvétel lehetőségét, úgy a Partner köteles a Szállítóval Szállítási Keretszerződést kötni, melyben a Szállító meghatározza a Partner számára adott induló hitelkeret összegét, melynek erejéig a Partner Terméket vásárolhat a Szállítótól. A hitelkeret bármilyen okból való túllépése esetén Szállító fenntartja a jogot arra, hogy Partnert a továbbiakban csak készpénzért lássa el Termékekkel, vagy teljesen felfüggessze a szállítást Partner felé a Partner fennálló tartozásának rendezéséig. A Partnernek a Szállító felé fennálló tartozásának kiegyenlítése nem jár együtt a hitelkeret és az átutalással történő fizetési mód automatikus visszaállításával figyelemmel a Szállító 6.2. pontban hivatkozott jogára.
6.4. A Szállító tájékoztatja a Partner, hogy a hitelkeret induló összege a Partner által teljesített forgalom (megrendelt és kifizetett termékek) alapján automatikusan módosul, illetve a Szállító által elfogadott tetszőleges mértékben módosítható, emelhető.
6.5. A Szállító átutalással történő fizetési kötelezettség teljesítés esetén általánosan 8 napos fizetési határidőt alkalmaz, amennyiben a felek a Szállítási Keretszerződésben eltérő fizetési határidőben nem állapodtak meg. A Partner számára kedvezőbb fizetési határidő alkalmazása a Szállító mérlegelési jogkörébe tartozik.
6.6. A Szállító jogosult a Partner számára előlegfizetési kötelezettséget előírni. Az előlegként átutalt összeg és a számla szerinti vételár különbözetét a Partner a számlán megjelölt fizetési határidőben köteles megfizetni.
6.7. A számlával kapcsolatos kifogást, reklamációt a Partner a számla kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül írásban köteles a Szállítóval közölni. Kifogásnak a számla kiegyenlítésére csak abban az esetben van halasztó hatálya, ha a jogos, Szállító által elismert kifogás a számla tartalmának módosítására irányul; elírás, adminisztratív hiba orvoslása a fizetési határidőt nem módosítja.
7. Fizetési késedelem esetén irányadó szabályok
7.1. Késedelmes fizetés esetén a Partner köteles minden késedelemben töltött nap után a késedelemmel érintet Termékek vételára alapulvételével a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdése szerinti törvényes késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése értelmében 40 (azaz negyven) EUR összegnek megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyamán számolt forint összeget, mint behajtási költségátalányt a Szállító részére megfizetni, valamint köteles a Szállító tartozás behajtásával kapcsolatban felmerülő költségeit, így különösen az ügyvédi költségeket a Szállító részére megtéríteni.
7.2. A Partner által bármilyen jogcímen befizetett összegeket a Szállító először a tartozás behajtásával kapcsolatos költségekre, kamatokra illetve végül a főköveteléssel szemben számolja el. A Szállító jogosult a további megrendelések teljesítését mindaddig megtagadni, amíg a Partner a kamatokkal, illetve költségekkel növelt teljes tartozását maradéktalanul ki nem egyenlíti.
7.3. Amennyiben a Partner a fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Szállító – előzetes fizetési felszólítást követően – jogosult az Egyedi Szerződéstől elállni, és a fizetési késedelemmel érintett Termékeknek a Partner költségére történő visszavétele, illetve visszaszállítása intézkedni. A Szállító határozhat akként is, hogy elállás közlése és előzetes fizetési felszólítás nélkül a fizetési késedelemmel érintett Termékeket a Partner fizetési kötelezettségének teljesítéséig, vagy a Szállító által megfelelőnek ítélt biztosíték Partner általi rendelkezésre bocsátásásig ideiglenes veszi vissza, illetve szállítja el a Partner költségére. A Partner a fizetési késedelemmel érintett termékek Szállító általi visszavételét, illetve visszaszállítását köteles lehetővé tenni, illetve amennyiben a Szállító elállást közölt, úgy a Partner köteles továbbá a Termékek visszavételével egyidejűleg a fizetési késedelemmel érintett Termékek bruttó vételára 20 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni a Szállítónak. Amennyiben a fizetési késedelemmel érintett Termékek Szállító általi visszavételére, illetve visszaszállítására bármely a Szállítón kívüli okból nem kerülhet sor, úgy a Partner köteles a fizetési késedelemmel érintett Termékek bruttó vételárának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért a Szállítónak megfizetni.
7.4. Amennyiben a Szállító az Egyedi Szerződéstől eláll, a 7.3. pontban hivatkozott kötbéren felül a Szállító jogosult a Partner szerződésszegésével okozott kár kötbért meghaladó részének megtérítését, valamint a Termékek Partner részére történő átadásától a tényleges visszavételig terjedő időre a Termékek használatáért használati díjat követelni a Partnertől, mely használati díj összege legalább a Termékek értékcsökkenésével megegyező összegű díj.
7.5. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szállító a Partner még nem esedékes fizetési kötelezettsége esetén is jogosult a 7.3. illetve 7.4. pontban foglalt jogait érvényesíteni, ha a Partnerrel fennálló tartós szállítási jogviszony során a teljesítéssel a Szállítónak kell elől járnia, és a Partnernek korábbi lejárt számlán alapuló tartozása áll fenn, vagy ez esetben a Szállító – egyéb biztosíték hiányában – jogosult a fizetési késedelemmel nem érintett Termékek visszaszállítása felől intézkedni, a Partner pedig köteles a 7.3. illetve 7.4. pontban foglaltak szerint eljárni.
7.6. A Partner tudomásul veszi, hogy legalább 8 napot meghaladó késedelmes fizetés fennállása esetén, valamint a 7.3. illetve a 7.4. pontban foglalt visszaszolgáltatási kötelezettsége maradéktalan teljesítéséig, illetve ha az a Partner fizetési képességére, hajlandóságára tekintettel indokolt a Szállító jogosult külön-külön, vagy együttesen a következő jogait gyakorolni: a további - akár visszaigazolt - megrendelések teljesítését megtagadni, az utánvétellel történő fizetés lehetőségét megvonni, vagy rövidebb fizetési határidőt előírni, csökkenteni, vagy törölni a Partner kedvezményét, további fizetési biztosítékokat követelni a Partnertől. A Szállító jelen pontban foglalt kedvezmény megvonására, illetve fizetési mód változtatására vonatkozó egyoldalú szerződésmódosítási jogát a Partner kifejezetten tudomásul veszi, és elismeri.
7.7. A Partner késedelmes fizetése esetén a Termék Partner általi értékesítéséből származó bevétel jogosultjává közvetlenül a Szállító válik, mely tényről a Partner köteles a vele szemben fizetési kötelezettséggel rendelkező harmadik személyt tájékoztatni. A Partner késedelembe esése esetén a Szállítótól vásárolt és a Partner által még nem értékesített, raktáron lévő Termékek a Szállítóval szemben fennálló fizetési kötelezettségnek fedezetéül szolgálnak, melyek vonatkozásában a Szállító a 7.3. illetve 7.4. pontban foglalt jogát gyakorolhatja. Ezen rendelkezések Partner általi megszegése rosszhiszemű fedezetelvonásnak minősül.
7.8. A Szállító jogosult a partnertől fizetési kötelezettsége biztosítékaként különösen, de nem kizárólag készfizető kezességet, garanciavállalást, a Szállító által elfogadott bank által kiállított feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciát, óvadékot, illetve az átutalással történő fizetési kötelezettség Partner általi teljesítésnek egyéb biztosítékát kérni.
8. A Termék visszavásárlásának lehetősége
8.1. A Szállító a mindenkor hatályos visszavásárlási szabályzata szerint lehetőséget biztosít a Partnernek a megrendelt és átvett Termékek visszáruzására, a számlázási rendszerében beállított automatikus időkorláton belül, az ott meghatározott sávosan csökkenő vételáron.
8.2. Amennyiben a Partner a vásárolt Terméket az arról kiállított számla kiállításától számított 15 napon belül kívánja visszavásároltatni a Szállítóval, a Szállító teljes áron, a 15 napot követően pedig a Szállító a mindenkori, Termék megrendelése időpontjában hatályos visszáru szabályzatában meghatározott csökkentett vételáron vállalja visszavásárolni, feltéve, hogy a Termék visszáru tárgya lehet és megfelel a visszáru szabályzatban előírt egyéb feltételeknek.
8.3. Főszabály szerint a készpénzben vásárolt Termék visszavásárlási árát készpénzben teljesíti a Szállító a Partner felé, átutalással történő fizetés esetén pedig a Partner bankszámlájára történő utalással azzal, hogy abban az esetben, ha a Partner a visszáruzáskor rendelkezik nyitott számlával (fizetési határidő figyelembe vétele nélkül), akkor a Szállító a visszáruról kiállított számla összegével csökkenti Partner a számlatartozásból eredő tartozását oly módon, hogy a jóváíró számlát a Szállító összevezeti a Partner legrégebbi esedékességű nyitott számlájával.
8.4. Abban az esetben, ha a visszáru számlák összege meghaladja a Partner Szállítóval szemben fennálló lejárt tartozásnak, illetve még nem esedékes fizetési kötelezettségének összegét a Szállító nem köteles a Partner részére a visszáru számla alapján kifizetendő összeg fennmaradó részét átutalni, kivéve abban az esetben, ha a visszáru számla kiállítását követő 30 napon belül újabb nyitott számlája a Partnernek nem keletkezik.
8.5. A visszáruzható Termékek körét, illetve visszáruzásból kizárt Termékeket, a visszáru számla kifizetésének módját, illetve egyéb, a visszáruzással kapcsolatos kérdéseket a Szállító mindenkori, a Termékek megrendelésekor hatályos visszáru szabályzata tartalmazza, melyet a Szállító www.intercars.hu oldalon tesz közzé, melynek rendelkezéseit a Partner magára nézve kötelezőnek fogad el.
9. Szállítási Keretszerződés
9.1. A Szállítási Keretszerződés megkötése feltétele annak, hogy a Partner a 6.1. pontban hivatkozottak szerint a fizetési kötelezettségét utánvétellel, átutalás útján teljesítse.
9.2. A Szállítási Keretszerződés főszabály szerint határozatlan időre jön létre, melyet bármelyik fél indokolás nélkül harminc (30) napos felmondási idővel a 12.2.- 12.3. pontjaiban hivatkozott módon jogosult felmondani (rendes felmondás).
9.2. A Szállítási Keretszerződés azonnali hatályú felmondásnak a 12.2.- 12.3. pontjaiban hivatkozott módon abban az esetben van helye, ha bármelyik fél a kötelezettségét súlyosan megszegi és a sérelmet szenvedett fél felhívására a kifogásolt sérelmet a sérelem helyreállítására vonatkozó írásbeli felhívásban megjelölt határidőben, de legalább annak kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül sem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás alapjául szolgáló oknak minősül különösen, de nem kizárólag: a Partner fizetési kötelezettségének késedelme, elmulasztása, a Partnerrel szembeni végrehajtási eljárás ténye, illetve jogi személy partner esetén a vele szembeni csőd, vagy felszámolási eljárás megindításának ténye, tisztességtelen piaci magatartás tanúsítása a másik féllel szemben; az üzleti titoktartási kötelezettség megsértése; adatszolgáltatás nem teljesítése, azzal való visszaélés, vagy a Szállító megtévesztése az adatszolgáltatás útján; fedezet, illetve biztosíték elvonás.
9.3. A Szállítási Keretszerződés megszűnésével egy időben a Szállító mentesül a jogviszonyból eredő kötelezettségei teljesítése alól, a Partner azonban köteles a Szállító által a jogviszony megszűnéséig teljesített kötelezettsége ellenértékét határidőben megfizetni.
10. Jótállás
10.1. A Szállító az általa értékesített Termékekért főszabály szerint a Termékek Partner részére történő átadásától számított 12 hónap jótállást vállal azzal, hogy egyes termékcsoportok esetén a Szállító eltérő szabályokat állapíthat meg. A jótállás feltételeit, a jótállási igény gyakorlásának módját a Szállító mindenkori, a Termékek megrendelésekor hatályos jótállási szabályzata tartalmazza.
10.2. A Szállító tájékozatja a Partnert, hogy a jótállási igény gyakorlásának a feltétele a jótállási szabályzatban meghatározottak, így többek között a jótállási igénnyel érintett Termékek teljes vételárának Partner általi megfizetése.
10.3. A Szállító a hibás teljesítéssel okozott károk körében nem felel az olyan károkért, melyek ellenőrzési körén kívül eső okból következtek, és melyek az Egyedi Szerződés megkötésekor előre nem voltak láthatók, és nem volt elvárható, hogy ezen körülményeket elkerülje.
10.4. A Szállító mindenkori jótállási szabályzatát a Szállító a www.intercars.hu oldalon teszi közzé, melynek rendelkezéseit a Partner magára nézve kötelezőnek fogad el.
10.5. A Szállító a Termékekről képeket, katalógusokat, mintákat szolgáltat a Partnernek. A képek, katalógusok, minták szerinti méret, alaki, mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek, a Szállító nem felelős abban az esetben, ha a szállított Termék színében, minőségében csekély (használatot nem befolyásoló) különbség mutatkozik, vagy a szállított mennyiség és a visszaigazolt megrendelés szerinti mennyiség között csekély különbség van.
11. Titoktartási kötelezettség
11.1. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott, a másik Felet érintő adatokat, információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és kijelentik, hogy azokat – valamely hatóság részéről történő hivatalos megkeresés esetét kivéve - illetéktelen harmadik személy részére nem szolgáltatják ki, hozzáférhetővé nem teszik, és kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.
11.2. A titoktartási kötelezettség a Feleket a szerződés időtartama alatt és az annak megszűnését követően is terheli. A titoktartási kötelezettséget megszegő Fél köteles az ezzel kapcsolatban a másik félnek okozott teljes kárt megtéríteni.
11.3. A jelen pontban szabályozott titoktartási kötelezettség nem terjed ki a Partner fizetési fegyelmével, fizetési kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos harmadik fél részére történő információadásra.
12. Vegyes rendelkezések
12.1. A Partner a tevékenysége során a Szállító javára bejegyzett vagy jogszerű használatában álló védjegy-, illetve tulajdonolt márkanév, termékjelző, valamint a Szállítóra jellemző szín összeállítás, grafikai ábrázolás vagy szóösszetétel használatára a Partner csak a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában és az abban foglalt terjedelemben jogosult. A Szállító hozzájárulása hiányában a Szállító javára bejegyzett, illetve kizárólagos használatában álló védjegy, márkanév, termékjelző, illetve a Szállítóra jellemző színösszeállítás, grafikai ábrázolás vagy szóösszetétel használata tilos. Amennyiben a Partner ezen előírást megszegi, Szállító jogosult a Partnerrel kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, az Egyedi Szerződések teljesítését megtagadni, és az ebből eredő kárát érvényesíteni.
12.2. A felek kötelesek közléseiket és értesítéseiket a Szállítási Keretszerződésben, illetve annak hiányában a vevőtörzsben rögzített kapcsolattartóik útján intézni. A Szállítási Keretszerződés feltételeit módosító, illetve megszűnését eredményező nyilatkozataikat a felek kizárólag írásban, törvényes képviselőik vagy meghatalmazottjaik által történő cégszerű aláírással megerősítve tehetik meg.
12.3. A Partner köteles a lényeges adatainak (így különösen nevének, székhelyének, szállítási címének, vezető tisztségviselőjének, bankszámlaszámának és adószámának), illetve kapcsolattartója személyének és elérhetőségeinek megváltozása esetén, legkésőbb a változás hatálybalépésétől számított 15 napon belül a Szállítót írásban értesíteni. Az értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő esetleges károkat köteles a Partner a Szállítónak megtéríteni. A Partner köteles továbbá a gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetében, vezetésében bekövetkezett lényeges változásról, a társasággal szemben kezdeményezett csődeljárásról, felszámolási eljárásról, végelszámolásról, illetve az elrendelt végrehajtási eljárásról, valamint minden további a Partner szerződésszerű teljesítését veszélyeztető körülményről haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül a Szállítót írásban tájékoztatni.
12.4. A Szállító tájékoztatja a Partnert, hogy az Egyedi Szerződés teljesítéséhez szükséges és azt meg nem haladó mértékben megadott a Partner kapcsolattartójára vonatkozó személyes adatokat a Szállító az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában megadott jogos érdek, a Partner képviselőinek, meghatalmazottjainak illetve az egyéni vállalkozó Partner esetén a Partner személyes adatait pedig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Egyedi Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezeli. A személyes adatok kezelésének ezen célja előnyt élvez a felek kapcsolattartói, képviselői, illetve meghatalmazottjai személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest.
12.5. A felek postai úton tértivevényes küldeményként küldött nyilatkozataik a tértivevényen szereplő napon, amennyiben a címzett fél megtagadja a küldemény átvételét, úgy az átvétel megtagadásának napján minősülnek kézbesítettnek. Amennyiben pedig a küldemény a címzettől nem kereste jelzéssel érkezik vissza, úgy a kézbesítésétől megkísérlésétől számított 5. napon minősül kézbesítettnek. E-mail útján küldött nyilatkozat kézbesítésének napja az e-mail elküldését követő első munkanap, feltéve, hogy a küldő fél az e-mail elküldéséről kézbesítési igazolást kért és kapott.
12.6. A Partner az Egyedi Szerződésből, illetve a Szállítóval fennálló jelen ÁSZF rendelkezésein alapuló jogviszonyból eredő jogait nem ruházza át, illetve terheli meg, valamint kötelezettségeit sem részben, sem egészben a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházza át.
12.7. A Szállító jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani, mely módosítás a létrejött Egyedi Szerződések teljesítését nem érinti.
12.8. A Felek között létrejött Egyedi Szerződésben, Szállítási Keretszerződésben, illetve jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
12.9 A Felek a jogviszonyukból eredő jogvitáikat elsősorban békés úton igyekeznek megoldani. Amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a felek a jogvitáik elbírálására értékhatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét kötik ki.
12.10. A Szállító a mindenkor hatályos ÁSZF-jét, szabályzatait a www.intercars.hu oldalon teszi közzé.
Megosztás a Facebook-on
Megosztás a Twitter-en
Megosztás a Linkedin-en
Küldés mail-ben
© Inter Cars. Minden jog fenntartva