Magatartási Kódexx

2024-05-08
Az Igazgatótanács elnökének levele Hölgyeim és uraim!

Annak érdekében, hogy megfeleljünk a piaci kihívásoknak és olyan márkát építsünk, mely a legmagasabb minőségű szolgáltatásokat nyújtja, az Önök rendelkezésére bocsátjuk az Inter Cars S.A. tőkecsoport magatartási és megfelelő piaci gyakorlatának szabályzatát.

Ezt az intézkedést azon meggyőződésünk inspirálja, hogy a kínált szolgáltatások innovatív fejlesztése és folyamatos tökéletesítése egész Csoportunk általános célkitűzése. Ez érvényes mind a gépjárműipari termékek szállítására, mind a műhelyberendezésekre, mind a felelős és etikus üzlet kiépítésére. A Magatartási szabályzat kialakításával a részvényesi érték folyamatos növekedésének biztosítására, ügyfeleink igényeinek maradéktalan kielégítésére, valamint a megfelelő és tartós részvényesi kapcsolat kiépítésére törekedtünk.

Küldetésünk fontos részét képezi, hogy projektjeinket tisztességes, társadalmi és környezeti szempontból felelős módon folytassuk. Ezenkívül támogatjuk a társadalmi és gazdasági fejlődést és gondoskodunk dolgozóink és ügyfeleink egészségéről és biztonságáról.

A megfelelőség elvét fontos eszközének tekintjük stratégiánk és üzleti célkitűzéseink megvalósítása szempontjából.

Ennek a mechanizmusnak a megvalósításával meg kívánjuk előzni a visszaéléseket és támogatni kívánjuk a megfelelő piaci gyakorlatot dolgozóink és üzleti partnereink között. Az etikus munkakörnyezet tükrözi a márka erősségét és erősíti magát a szervezetet, mely – az átlátható szabályoknak és eljárásoknak köszönhetően – jobban ellenáll mindenféle krízisnek.

Az őszinteség, felelősség és bizalom olyan értékek, melyeket a legtöbbre becsülünk napi munkánk során. A Szabályzat azzal a céllal készült, hogy mindannyiunknak – az Inter Cars S.A. tőkecsoport dolgozóinak, munkatársainak és partnereinek – segítséget nyújtson a felelős és etikus társadalmi-gazdasági környezet kiépítésében, amelyben élünk, dolgozunk és üzleti tevékenységet folytatunk.

Az Inter Cars S.A. tőkecsoport Magatartási és megfelelő piaci gyakorlatának szabályzatát Önöknek – dolgozóinknak, munkatársainknak és üzleti partnereinknek címezzük. Hisszük, hogy a Szabályzat minden dolgozónk cselekedeteiben és napi viselkedésében megnyilvánul majd.

Most az a célunk, hogy eloszlassunk minden kételyt a Szabályzat alkalmazásával kapcsolatban. Ezért létrehoztunk egy külön e-mail címet (compliance@intercars.eu), melyen kérdéseket tehetnek fel és bejelenthetik a rendellenességeket.

Tisztelettel: Maciej Oleksowicz az Inter Cars S.A. Igazgatótanácsának elnöke

Az Inter Cars S.A. tőkecsoport magatartási és megfelelő piaci gyakorlatának szabályzata
I.

II.
Általános szabályok

A Szabályzat az Inter Cars S.A. tőkecsoport számára fontos szabályok és értékek összessége, amelyet megpróbálunk naponta végrehajtani üzleti gyakorlatunkban és belső kapcsolatainkban.

A Szabályzat az Inter Cars S.A. struktúráján belül működő minden szervezetre érvényes. Törekszünk annak biztosítására, hogy üzleti partnereink, különösen forgalmazóink (franchise vevőink) szintén betartsák a Szabályzatban foglalt szabályokat.

A Szabályzatban foglalt szabályok érvényesek minden dolgozóra és együttműködő partnerre, függetlenül az Inter Cars S.A. tőkecsoporttal való együttműködésük jogi formájától.

Az Inter Cars csoport vezetőségének tagjainak – függetlenül felelősségük szintjétől és területétől – mindig példát kell felállítaniuk a megfelelő viselkedésről minden dolgozó, együttműködő és üzleti partner számára, valamint támogatást és tanácsot kell nyújtaniuk a számukra a Szabályzatra vonatkozó minden kérdésben.

Belső kapcsolatok
Dolgozók és együttműködő partnerek.

• Az Inter Cars sikere dolgozóink szenvedélyének és bevonásának eredménye. Sokan közülünk a vállalat kezdete óta dolgozunk az Inter Carsnál, sokunknak az Inter Cars az első és egyetlen munkahelye. Közösen pozitív, a partnerségen, a szenvedélyen, a vállalkozói szellemen, a tisztességen, nyíltságon és bizalmon alapuló munkakörnyezetet építünk.

• Törekszünk a tisztességes és barátságos munkakörnyezet biztosítására. Hasonlóképpen sok éve garantáljuk a munkaviszony stabilitását és

biztonságát, a fizetéseket és béreket rendszeresen és időben fizetjük, továbbá vonzó szociális csomagot kínálunk dolgozóinknak.

• Lehetővé tesszük a munka és a magánélet egyensúlyát. Támogatjuk dolgozóink kezdeményezéseit és hobbijait/kedvteléseit.

• Törekszünk annak biztosítására, hogy dolgozóink munkakörnyezete mentes legyen a diszkriminációtól, zaklatástól, megalázástól, a magánéletbe való beavatkozástól és a hatalommal való visszaéléstől.

• Tiszteletben tartjuk a munkajog által előírt dolgozói jogokat. Ugyanakkor megpróbáljuk a nemzetközi normákat és megfelelő gyakorlatokat az emberi tőkével való gazdálkodás során is végrehajtani és alkalmazni.
Példák a kívánt viselkedésre:

A partnerség, a szenvedély, a vállalkozói szellem, a tisztesség, a nyíltság és a bizalom munkakörnyezetünk alapjait képezi.
Segítünk egymásnak, amikor segítségre van szükség és a saját feladataink elhanyagolása nélkül lehetséges segítséget nyújtani.
Gondoskodunk a munkajogi előírásoknak megfelelő stabil és biztonságos munkafeltételekről.
Biztonság.

Az emberek személyes biztonsága, egészsége és élete kulcsfontossággal bír

a számunkra. Igyekszünk a dolgozóink feladatvégzésével kapcsolatos kockázatot a lehető legkisebbre csökkenteni. Nagyon komolyan kezelünk minden tényleges és potenciális kockázatot és megpróbálunk haladéktalanul és megfelelően reagálni azokra.
Támogatjuk a felelős és érzékeny viselkedést a munkahelyen. Hisszük, hogy mindegyikünk felelős a saját és mások biztonságáért.

• Hisszük, hogy a kockázatok ismerete a megelőzés alapvető követelménye. Igyekszünk gondoskodni arról, hogy dolgozóink naprakész tudással rendelkezzenek a munkájukhoz kapcsolódó kockázatokról és a veszélyes helyzetek során követendő eljárásokról.

• Szigorúan betartjuk az ezzel kapcsolatos biztonsági szabályokat és előírásokat, valamint a megfelelő gyakorlatot.
Példák a kívánt viselkedésre:

• Nem engedjük dolgozóinknak elvégezni a munkát, ha az veszélyt jelenthet rájuk vagy kollégáikra nézve, különösen az alkohol vagy kábítószer befolyása alatt lévő személyeket.

• Tájékoztatjuk egymást az életet vagy egészséget veszélyeztető eseményekről.

• Gondoskodunk arról, hogy rendszeres időközönként orvosi vizsgálatokon vegyünk részt.
Egyenlő esélyek és egyenlő elbánás.
• Betartjuk az egyenlő esélyek és egyenlő elbánás elvét. Ezek az elvek a

toborzási folyamatra, az értékelésre, az előléptetésre és az Inter Cars által kínált lehetőségekhez való hozzáférésre vonatkoznak.

• A munkára jelentkezőket és dolgozóinkat tisztességes módon, érdemeik alapján értékeljük. Egyértelmű és tisztességes munkafelmérési és szakmai előmeneteli kritériumokat alkalmazunk.

• Egyértelmű és nyitott tájékoztatást nyújtunk a dolgozóinknak kínált lehetőségekről.

• Támogatjuk a tolerancia és nyitottság szemléletét, mindenkit tisztességes módon, nemre, korra, fajra, hitre, egészségre, szakszervezeti tagságra,

munkatapasztalatra és pozícióra, megjelenésre és szexuális orientációra való tekintet nélkül kezelünk.

• Ellenezzük a szélsőséges és az általánosan elfogadott civilizációs szabályokkal ellentétes vélemények hangoztatását, különösen ha azok a személyes méltóság, vallási érzelmek vagy hit ellen irányulnak.
Példák a kívánt viselkedésre:

• A toborzást úgy végezzük, hogy biztosítsuk a jelentkezők értékelésének és összehasonlításának objektivitását.

• Biztosítjuk, hogy az általunk kifejezett vélemények kiegyensúlyozottak legyenek és ne sértsenek senkit.
III. Külső kapcsolatok

Ügyfelek.

Ügyfeleink elégedettsége és bizalma elsőbbséget élvez nálunk. Minden tőlünk

telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kínált termékek és szolgáltatások megfeleljenek ügyfeleink elvárásainak, valamint a minőségi és biztonsági szabványoknak. Megpróbáljuk biztosítani, hogy ügyfeleink pozitív tapasztalatokkal rendelkezzenek a velünk való együttműködés során.
Ügyfeleinkkel szembeni kötelezettségeinket időben teljesítjük. Nem élünk vissza bizalmukkal vagy a javunkra nyújtott információs előnnyel.
Ügyfeleinkkel szemben az egyenlő elbánás elvét alkalmazzuk. Nem alkalmazunk diszkriminatív kritériumokat vagy hozzáférési feltételeket az általunk kínált termékek és szolgáltatások tekintetében.
Tiszteletben tartjuk az ügyfelek jogait, különösen az általános törvényekből és a megállapodás szerinti együttműködési szabályokból származó fogyasztói jogokat. Egyértelmű és nyitott tájékoztatást nyújtunk kereskedelmi feltételeinkről, árainkról és ügyfeleink jogairól.

• Tiszteletben tartjuk ügyfeleink magánszféráját és személyes adatait. Marketing kommunikációnkat a törvényben meghatározott terjedelemben és feltételekkel, kizárólag érvényesen végezzük. Nem küldünk marketing közleményeket olyan személyeknek, akik nem jelezték kifejezetten, hogy ilyen közleményeket szeretnének kapni.
Példák a kívánt viselkedésre:

• A tárgyalások során nyugodtak maradunk és tisztelettel kezeljük az ügyfeleket.

• Ügyfeleinknek megbízható információkat és magyarázatokat nyújtunk. Mindig megpróbálunk segítőkészek és udvariasak lenni.

• Kereskedelmi információk küldése előtt meggyőződünk arról, hogy a címzettek beleegyeztek azok fogadásába.
Üzleti partnerek.

Az üzleti partnereinkkel fenntartott jó kapcsolatok fontos értéket képviselnek

számunkra. Megpróbálunk közösen tisztességes és kölcsönösen előnyös együttműködési elveket kialakítani.
Elvárjuk üzleti partnereinktől, hogy betartsák a törvényt és a megfelelő piaci gyakorlatokat. Előnyben részesítjük azokat a partnereket, akik ambiciózus célokkal rendelkeznek a mindannyiunk működését szolgáló környezetért viselt együttes felelősség alapelveinek megvalósítása szempontjából is.
Üzleti partnereinket kizárólag az érdemek, üzleti és etikai előfeltételek alapján értékeljük. Az egyenlő elbánás elvei szerint nem alkalmazunk diszkriminatív kritériumokat vagy együttműködési feltételeket.
Nem vállaljuk az együttműködést olyan partnerekkel, melyek működése etikátlan, más személyek jogait, a megfelelő normákat vagy piaci gyakorlatokat sértik.

• Partnereinkkel megismertetjük működési elveinket és bátorítjuk őket arra, hogy a jelen dokumentumban ismertetett elveket alkalmazzák.
Példák a kívánt viselkedésre:

Üzleti partnereinket tájékoztatjuk erkölcsi normáinkról és elvárjuk tőlük, hogy üzleti tevékenységük során betartsák ezeket a normákat.
Állandóan ellenőrizzük, hogy partnereink etikus és professzionális módon működnek-e.
Média.
• Nyitottak vagyunk a médiumokkal való együttműködésre, ugyanakkor

megköveteljük a korrektséget, tisztességet, objektivitást és szakmaiságot.

• Szívesen beszélünk a bennünket érintő vagy illetékesünk alá tartozó ügyekről. Kizárólag az Inter Cars által kijelölt személyek rendelkeznek felhatalmazással arra, hogy az Inter Cars nevében nyilatkozzanak.
Példák a kívánt viselkedésre:

• Az Inter Cars-ról szóló információk iránt érdeklődő személyeket a megfelelő személyekhez irányítjuk.

• Megfelelő felhatalmazás nélkül nem nyilatkozunk oly módon, mely arra utalhat, hogy nyilatkozatunk az Inter Cars álláspontjának felel meg.
Verseny.
• Amíg a versenypiacon működünk, tiszteletben tartjuk a tisztességes verseny

és az üzleti etika elveit. Erőteljesen küzdünk a tisztességtelen piaci gyakorlatok minden formája ellen és elítéljük az etikátlan magatartást.

• Piacvezetőként az együttműködést célzó intézkedéseket kezdeményezünk a versenyvédelmi törvény által megengedett határokon belül, hogy megoldásokat keressünk a közös problémákra.

• Nem alkalmazunk olyan gyakorlatokat, melyek bármilyen módon a verseny ellen irányulnak. Elutasítjuk a jellegük alapján versenyt korlátozó megállapodások, összejátszások és megegyezések minden formáját.
Példák a kívánt viselkedésre:

Üzleti titkainkat megvédjük és nem szerezzük meg más társaságok, többek között a versenytársak üzleti titkait.
Kizárólag eredeti és elismert termékeket kínálunk.

• Üzleti tevékenységünket a megfelelő gyakorlatokkal összhangban reklámozzuk.
Tőkepiaci résztvevők.

Üzleti tevékenységünket oly módon próbáljuk végezni, hogy biztosítsuk az

állandó értéknövekedést részvényeseink számára.
A tőkepiac résztvevőjeként betartjuk az érvényben lévő vagy a piacon elfogadott jogszabályokat, irányelveket és megfelelő gyakorlatokat.
Nyílt tájékoztatási politikát folytatunk. A ránk nézve kötelező jellegű előírások keretein belül alaposan előkészített, pontos információkat nyújtunk az Inter Cars tevékenységeiről.
Könyvelésünket a törvénynek és az elfogadott nemzetközi szabványoknak megfelelően vezetjük. Az általunk rendelkezésre bocsátott pénzügyi információk a tényleges üzleti tevékenységeket tükrözik és alaposan, a legnagyobb gonddal vannak előkészítve.

• Olyan belső ellenőrzési eljárásokat valósítunk meg és alkalmazunk, melyeken keresztül biztosítani tudjuk pénzügyi kimutatásaink megbízhatóságát. Az üzleti és pénzügyi dokumentációk jogszerűségének felügyelete során együttműködünk a vezető könyvvizsgáló cégekkel.
Példák a kívánt viselkedésre:

• Gondoskodunk arról, hogy csak a törvényben előírt időpontokban és terjedelemben nyújtsunk olyan információkat, melyek ármegállapítás alapját képezhetik.

• Pénzügyi kimutatásainkat csak olyan partnerekre bízzuk, akik garantálják a legmagasabb szintű szakmaiságot és megbízhatóságot.

• Tőzsdén jegyzett társaságként eleget teszünk a vállalatirányítási követelményeknek.
Államkincstár és közhatalmi szervek.

Mindent elkövetünk, hogy üzleti tevékenységünk során betartsuk az adó- és

vámelőírásokat. Időben befizetjük az adókat és egyéb közterheket.
Apolitikus szervezet vagyunk, nem veszünk részt politikai vitákban. A törvény által megengedett mértékben együttműködünk a közhatalmi szervekkel, különösen információkat nyújtunk és alávetjük magunkat a megfelelő szervek ellenőrzéseinek.
Olyan intézkedéseket teszünk, melyek támogatják a közhatalmi szerveket a jogalkotási kezdeményezések azon területén, ahol megfelelő ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezünk.
Intézkedéseket teszünk a terrorizmus és pénzmosás megakadályozása céljából. Betartjuk az ezzel kapcsolatos jogszabályokat. Olyan folyamatokat valósítunk meg, melyek célja annak biztosítása, hogy tevékenységeink megfeleljenek a vonatkozó törvényeknek.

Példák a kívánt viselkedésre:

• Időben befizetjük az adókat, vámokat és egyéb közterheket.

• Az állami hatóságok ellenőrzései során betartjuk a törvényeket és belső eljárásokat.

• Semmilyen módon nem finanszírozunk ill. támogatunk politikai pártokat.
Pénzügyi előnyök elfogadása vagy felajánlása.
• Nagy hangsúlyt fektetünk a tisztesség fontosságára, mely üzleti

tevékenységünk alapját képezi. A pénzügyi előnyök elfogadásából vagy felajánlásából származó kétségek elkerülése érdekében egyértelmű magatartási szabályokat alkalmazunk.

• Nem helyeseljük olyan pénzügyi előnyök elfogadását, melyek az általunk hozott döntéseket befolyásolhatják.

• Jelképes értékű kisebb ajándékok elfogadását vagy felajánlását csak kivételes esetekben és csak olyan mértékben engedjük meg, amennyire ez az ilyen típusú kapcsolatokban elfogadott, és amennyiben ez segít a jó üzleti kapcsolatok kiépítésében és nem sérti a törvényt.

• Nem fogadjuk el a korrupciót és megvesztegetést az üzleti tevékenységek módszereként és intézkedéseket teszünk azok megakadályozására.
Példák a kívánt viselkedésre:

• Feljebbvalóinknak jelentjük a megvesztegetés kísérletének tekinthető eseményeket.

• Csak olyan helyzetekben fogadunk el ajándékokat, amikor az ajándék

elfogadása a megfelelő eljárás szerint megengedett.

• Az ajándékokkal és meghívókkal kapcsolatos kérdéseket vagy jogsértéseket a közvetlen felettesnek vagy a compliance@intercars.eu címen lehet bejelenteni.
Környezetvédelem.
• Elfogadjuk, hogy a természeti környezet a minden körülvevő világ

kulcsfontosságú eleme, ezért az üzleti döntések meghozatalakor figyelembe kell venni azt. Gondoskodunk arról, hogy ezt a tudatosságot másokkal is megosszuk. A csoporton belüli és a partnereink felé irányuló kezdeményezések részeként megpróbáljuk támogatni a környezetbarát hozzáállást és a természeti erőforrások tudatos, fenntartható és jogszerű használatát.

A mindennapi munka során megpróbáljuk korlátozni a környezet terhelését és annak erőforrásait észszerűen felhasználni. A környezetvédelmi törvényt és megfelelő gyakorlatokat betartjuk.
Autóipari szereplőként különösen felelősnek érezzük magunkat járművezetőink, ügyfeleink és üzleti partnereink oktatásáért és környezettudatos szemléletük kialakításáért.
Példák a kívánt viselkedésre:

A hulladékot megfelelő, erre kijelölt konténerekbe helyezzük.
A papír-, víz-, áram- és egyéb erőforrás-fogyasztást megpróbáljuk takarékos gazdálkodással korlátozni.

• Támogatjuk az ökológiai tendenciákat ügyfeleink és üzleti partnereink között.

Az információk titkosságának és a személyes adatok védelme.
• Védjük a bizalmas információkat, ideértve a partnereink által ránk bízott know- howt és üzleti titkokat. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy ezek az információk megfelelően biztosítva legyenek és kizárólag a

tulajdonosaikkal való megállapodás szerinti mértékben legyenek felhasználva.

• Tiszteletben tartjuk minden ember magánélethez való jogát. Mint minden vállalkozó, különböző személyek, például dolgozóink, együttműködő partnereink és ügyfeleink személyes adatait dolgozzuk fel. Mindezt kizárólag az érvényben lévő törvények alapján és addig tesszük, ameddig erre adatfeldolgozási célból szükség van.

• A személyes adatokat a törvénynek megfelelően dolgozzuk fel. Műszaki és szervezeti biztonsági technikákat alkalmazunk az egyes kategóriákba tartozó személyes adatok feldolgozásához kapcsolódó kockázatokhoz igazodva.
Példák a kívánt viselkedésre:

Gondoskodunk arról, hogy a nyilvánosság tagjai ne férjenek hozzá a monitorainkon megjelenő vagy a nyomtatott dokumentumokon látható információkhoz.
Nem adunk át a nyilvánosság tagjainak a dolgozóinkról, ügyfeleinkről vagy egyéb személyekről szóló információkat az érintett személyek tudomása és beleegyezése nélkül.
Az informatikai projektek kezelése során betartjuk az adatbiztonsági előírásokat.
A szellemi tulajdon védelme.
• Elismerjük, hogy a modern világban a szellemi tulajdon értékkel és

fontossággal bír. Tiszteletben tartjuk harmadik személyek szellemi tulajdonát, ugyanakkor megvédjük az Inter Cars szellemi tulajdonát is.

• Olyan eljárásokat alkalmazunk, melyek célja azon kockázat csökkentése, hogy harmadik személyek szellemi tulajdonjoga vagy az információk titkossága véletlenszerűen sérüljön.
Példák a kívánt viselkedésre:

• Kizárólag olyan szoftvereket használunk, melyekről biztosan tudjuk, hogy törvényes forrásból származnak.

• A prezentációk során megfelelő engedély nélkül nem használunk fel fényképeket, filmeket vagy zenét.
IV. Visszaélések bejelentése

Támogatjuk a munkahelyünket képező környezetért viselt közös felelősséget. Értékeljük a pozitív munkaköri légkör kiépítésében és a számunkra fontos értékeket veszélyeztető jelenségek megszüntetésében való részvételt.
Értékeink megfelelő megértése, betartása és a gyakorlatban való megvédése érdekében külön e-mail címet hoztunk létre (compliance@intercars.eu), mely kérdések feltevésére és jelentéstételre használható fel. Garantáljuk a jóhiszeműen bármilyen jellegű rendellenességet, visszaélést vagy kötelességmulasztást bejelentő személy teljes védelmét. Úgy véljük, hogy ez a szemlélet az alapja annak, hogy a Szabályzatban foglalt értékek megsértésének minősülő minden intézkedést lokalizáljunk és kiküszöböljünk.
Példák a kívánt viselkedésre:

• Saját jól felfogott közös érdekünkben a megfelelő eljárásnak megfelelően bejelentjük a visszaélések eseteit.

• A jóhiszeműen eljáró személyeket megvédjük.
Megosztás a Facebook-on
Megosztás a Twitter-en
Megosztás a Linkedin-en
Küldés mail-ben
© Inter Cars. Minden jog fenntartva